Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Paraformaldehyde / Paraform

Paraformaldehyde 900 gram

Verpakt in een plastic emmertje van 900 gram (omdat een kilo niet past in onze standaard verpakking)                       

Bestellen


Stuksprijs: €10.28 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne stof
Synoniemen:
Paraform, polyformaldehyde
UN:
2213
IUPAC:
polyoxymethyleen
CAS Nr:
30525-89-4
EEG Index:
Formule:
(CH2O)n
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Bijtend Brandbaar
Opslag: Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, sterke basen en sterke zuren. Koel, droog en in een goed verluchte ruimte bewaren.

H228 - Ontvlambare vaste stof
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Calciumoxide 700gr
Calciumoxide 700gr
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr
Natriumchloride 15kg zak in doos
Natriumchloride 15kg zak in doos
CalciumChloride Parel 4Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Kaliumchloride 99% 5Kg
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Kaliumchloride 99% 25Kg
Kaliumchloride 99% 25Kg