Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 111 items
Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Paraformaldehyde / Paraform

Paraformaldehyde 4Kg

Verpakt in een stevige plastic emmer van 4Kg

Bestellen


Stuksprijs: €30.50 (ex btw)
In winkelwagen: €30.50 (€36.90 inc. btw)

6 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne stof
Synoniemen:
Paraform, polyformaldehyde
UN:
2213
IUPAC:
polyoxymethyleen
CAS Nr:
30525-89-4
EEG Index:
Formule:
(CH2O)n
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Brandbaar
Opslag: Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, sterke basen en sterke zuren. Koel, droog en in een goed verluchte ruimte bewaren.

H228 - Ontvlambare vaste stof
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
4.00 KG
Verzendunits:
6
HS Code: