Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 109 items
Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Paraformaldehyde / Paraform

Paraformaldehyde 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Stuksprijs: €2.56 (ex btw)
In winkelwagen: €2.56 (€3.10 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne stof
Synoniemen:
Paraform, polyformaldehyde
UN:
2213
IUPAC:
polyoxymethyleen
CAS Nr:
30525-89-4
EEG Index:
Formule:
(CH2O)n
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Brandbaar
Opslag: Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, sterke basen en sterke zuren. Koel, droog en in een goed verluchte ruimte bewaren.

H228 - Ontvlambare vaste stof
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code: