Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 100-140 20L

Kookbereik 100-140 graden

Bestellen


Stuksprijs: €60.29 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: UN 3295, Koolwaterstoffen, Vloeistof, N.E.G.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving
ADR: KOOKPUNTBENZINES, II, (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN3295 KOOKPUNTBENZINES, II, (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
13.80 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg