Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog

Natronloog 50%

Natronloog 50%

De sterkste oplossing van natriumhydroxide die bij kamertemperatuur vloeibaar is.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natronloog 50% 1000ml Natronloog 50% 1000ml €6.47 €7.83 7 Bestellen
Natronloog 50% 30kg Natronloog 50% 30kg €35.12 €42.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151200;


Vaak samen besteld:

Azijnzuur 70% 1L

Azijnzuur 70% 1L

Kaliumhydroxide 30% 100ml

Kaliumhydroxide 30% 100ml

Mierenzuur 85% 1L

Mierenzuur 85% 1L

Propionzuur 80% 1000ml

Propionzuur 80% 1000ml

Natriumhydroxide 1000gr

Natriumhydroxide 1000gr

Glycerol 1L

Glycerol 1L