Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog 10%

Natronloog 10% 12x 1L

12x 1000ml verpakt in HDPE flessen

Bestellen


Prijs: €28.51
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen

Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
13.56 KG
Verzendunits:
14
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm