Naar categorie: Vloeistoffen

Natronloog

Natriumhydroxide oplossingen van verschillende sterkten


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natronloog 30% Natronloog 30% Produkten
Natronloog 10% Natronloog 10% Produkten

Chemische Eigenschappen

IUPAC: Natriumhydroxide
Formule: NaOH
CAS Nr:1310-73-2
Mol. Massa: 0.00
Dichtheid: 0.00   gr/ml
Smeltpunt: 0.00 °C
Kookpunt: 0.00 °C

Downloads

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen