Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumsulfide

Natriumsulfide Gehydrateerd 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €3.26 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot gele kristallen
Synoniemen:
UN:
1385
IUPAC:
Natriumsulfide
CAS Nr:
1313-82-2
EEG Index:
215-211-5
Formule:
Na2S
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Gescheiden van zuren en oxiderende stoffen. In een goed verluchte ruimte bewaren. Droog opslaan.

H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
H301 - Giftig bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code: