Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumpersulfaat

Natriumpersulfaat 25kg

Natriumpersulfaat 25kg

Levertijd ongeveer 5-7 werkdagen.

Enkel op aanvraag verkrijgbaar.Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
wit poeder
Synoniemen:
UN:
1505
IUPAC:
Natriumperoxodisulfaat
CAS Nr:
7775-27-1
EEG Index:
231-892-1
Formule:
Na2S2O8
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Schadelijk bij inslikken, irriterend voor huid ogen en ademhalingswegen. kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij aanraking met de huid. Niet schadelijk voor het milieu.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.