Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpersulfaat

Natriumpersulfaat / Etsmiddel

Poedervormig natriumpersulfaat (fijnetskristal). Naast het gebruik als etsmiddel voor zink, koper en pcb's wordt het veelvuldig gebruikt als bleekmiddel. Ook wordt het gebruikt als grond verbeteraar. De stof is niet schadelijk voor het milieu.

Zuiverheid >99% 

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumpersulfaat 25kg Natriumpersulfaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
wit poeder
Synoniemen:
UN:
1505
IUPAC:
Natriumperoxodisulfaat
CAS Nr:
7775-27-1
EEG Index:
231-892-1
Formule:
Na2S2O8
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Schadelijk bij inslikken, irriterend voor huid ogen en ademhalingswegen. kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij aanraking met de huid. Niet schadelijk voor het milieu.

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1505
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: