Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpercarbonaat

Zuurstofbleekmiddel, veel gebruikt in schoonmaakmiddelen maar ook in vijvers ter bestrijding van draadalg.

Van hoge zuiverheid: >99.8%

Mail ons voor de TDS van onze recente batch. 

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natriumpercarbonaat 99.8% 100gr Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram €1.55 €1.87 7 Bestellen
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000gr Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram €7.60 €9.20 Bestellen
Natriumpercarbonaat 25kg Natriumpercarbonaat 25kg €62.64 €75.80 Bestellen
Natriumpercarbonaat 100kg Natriumpercarbonaat 100kg €234.71 €284.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3378
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code: