Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpercarbonaat

Zuurstofbleekmiddel, veel gebruikt in schoonmaakmiddelen maar ook in vijvers ter bestrijding van draadalg.

Van hoge zuiverheid: >99.8%

Mail ons voor de TDS van onze recente batch. 

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriumpercarbonaat 99.8% 100gr Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram €1.55 €1.87 7 Bestellen
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000gr Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram €7.60 €9.20 Bestellen
Natriumpercarbonaat 25kg Natriumpercarbonaat 25kg €69.75 €84.40 Bestellen
Natriumpercarbonaat 100kg Natriumpercarbonaat 100kg €252.89 €306.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

IUPAC:    
Formule:    
CAS Nr:15630-89-4    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C


Gevarenaanduidingen

Irriterend
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.