We zijn verhuisd! Nieuw adres: Nijverheidsweg 7d 6171AZ Stein onze nieuwe loods 
Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriummetasilicaat

Natriumsilicaat is een product van groot technisch belang. Het is een vaak voorkomend ingrediënt van schoonmaakmiddelen, waar het op de verpakking wordt vermeld als natriumsilicaat (of de Engelse benaming sodium silicate). Het wordt ook toegepast in lijmen en bindmiddelen, in bijvoorbeeld karton en montagekit voor uitlaatsystemen. Bij aanzuring ontstaat silicagel, een vorm van kiezelzuur die vooral wordt gebruikt in verpakkingen om de relatieve vochtigheid te verlagen.

Natriumsilicaat wordt ook gebruikt om vloeren, muren en/of betonwanden waterdicht te maken. Op bestaande vloeren, muren en/of betonwanden aanbrengen met een kwast of roller. Bij nieuw werk mengen door de beton of specie en er ontstaat een waterdicht eindprodukt. Men kan het ook gebruiken om bloemvazen van steen die doorlekken, waterdicht te maken.

Natriummetasilicaat 37% - Glaswater

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Natriummetasilicaat 1Kg Natriummetasilicaat 1Kg €5.62 €6.80 Bestellen
Natriummetasilicaat 5kg Natriummetasilicaat 5kg €18.76 €22.70 Bestellen
Natriummetasilicaat 25kg Natriummetasilicaat 25kg €57.02 €69.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3253    
IUPAC: Natriummetasilicaat    
Formule: Na2SiO3    
CAS Nr:6834-92-0    
Mol. Massa: 0.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: 0.00 °C
   
Kookpunt: 0.00 °C

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, voeding en voeder, metalen, halogenen. Opslaan op een plaats met een betonnen vloer die bestand is tegen corrosie

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen