Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L

natrium hypochloriet Veelgebruikt om het zwembad te chloreren of in een oplossing met water als reinigingsmiddel. 

Verpakt in een 20 liter plastic can met ontluchtingsdop.          
 


Bestellen


Prijs: €19.96
Bestellen
ADR: levertijd 1 tot 3 werkdagen

ADR Zending: UN1791 Hypochloriet, milieugevaarlijk oplossing, 8, II (E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
24.40 KG
HS Code:
28289019;


Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 20L

Zwavelzuur 37% 20L

Zwavelzuur 37% 1 Liter

Zwavelzuur 37% 1 Liter

Hevelpomp kunstof 20l

Hevelpomp kunstof 20l

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)

PH Papier Rolletje PH1-14

PH Papier Rolletje PH1-14

Erlenmeyer brede hals 1000ml

Erlenmeyer brede hals 1000ml