Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Natriumhypochloriet 12-14% 1L

Verpakt in een HDPE plastic fles of PET afhankelijk van de huidige voorraad.

Bestellen


Prijs: €2.85
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.22 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28289019;


Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 1 Liter

Zwavelzuur 37% 1 Liter

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat

Reageerbuis 14x130mm borosilicaat

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat

Stop rood rubber 10.5-14.5mm

Stop rood rubber 10.5-14.5mm

Stop rood rubber 8-12mm

Stop rood rubber 8-12mm