Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natriumhypochloriet / Chloor / Bleek

Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L)

Natriumhypochloriet 12-14% 100L (5x 20L)

Bestellen


Stuksprijs: €82.54 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
bleekloog
UN:
1791
IUPAC:
natriumhypochloriet
CAS Nr:
7681-52-9
EEG Index:
231-668-3
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de omgeving
ADR: HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1791 HYPOCHLORIET OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK, 8, II (E)
ADR Klasse:
8 + 9
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
300
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
122.00 KG
HS Code:
28289019

Vaak samen besteld:

Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Ethyleenglycol 20L
Ethyleenglycol 20L
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Zwavelzuur 37% 20L (ADR)
Natronloog 30-33% 20L
Natronloog 30-33% 20L
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Aceton >99% 20 Liter
Aceton >99% 20 Liter
Benzylalcohol 99% 1L
Benzylalcohol 99% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Schep wit HDPE, inhoud 750 ml
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Locron-L 20L (27kg)
Locron-L 20L (27kg)
Propyleenglycol 20L
Propyleenglycol 20L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr