Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumboorhydride

Natriumboorhydride 10kg

Natriumboorhydride 10kg

Vraag ons voor de msds en tds van de huidige verkoop batch.
 

NIET VOOR LEVERING AAN PARTICULIEREN

Let op: Wij willen weten wat uw toepassing is van deze stof alvorens wij uitleveren.


LET OP: ADR KLASSE 1, VERZENDING ENKEL PER KOERIER


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste witte stof
Synoniemen:
Natriumboorhydride
UN:
1426
IUPAC:
Natriumtetrahydroboraat
CAS Nr:
16940-66-2
EEG Index:
241-004-4
Formule:
NaBH4
Mol. Massa:
37.833
Dichtheid:
1.074
Smeltpunt:
400.000 °C
Kookpunt:
500.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Acute Toxiciteit
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, alcoholen, metalen in poedervorm, water en oxiderende stoffen. Koel en droog opslaan in een goed gesloten recipient.

H260 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH014 - Reageert heftig met water

Voorzorgsmaatregelingen

P223 - Contact met water vermijden.
P231 - Onder inert gas werken.
P232 - Tegen vocht beschermen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P370+P378 - In geval van brand: blussen met..
P422 - Onder ... bewaren;


Vaak samen besteld:

Sulfaminezuur 1Kg >99%

Sulfaminezuur 1Kg >99%