Naar categorie: Zuren Naar product: Melkzuur

Melkzuur 80% 30kg

Melkzuur 80% 30kg

Houd aub rekening met 5-8 werkdagen levertijd. 


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
(2S)-2-hydroxypropaanzuur
CAS Nr:
79-33-4
EEG Index:
201-196-2
Formule:
C3H6O3
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
53.000 °C
Kookpunt:
122.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.