Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Zuur-base indicatoren

Malachiet Groen Oxalaat

Malachietgroen is een giftige, groene trifenylmethaankleurstof. Het is ook bekend als anilinegroen, basisgroen 4, diamantgroen B en Victoriagroen B. Het vindt onder meer toepassing om bacteriën te kleuren. Het dient als kleurstof voor zijde, leer en papier. Verdund is het bruikbaar als plaatselijk ontsmettingsmiddel tegen parasieten, schimmels en bacteriën. Het heeft, behalve de kleur, niets gemeen met het mineraal malachiet. Ook werd het gebruikt in de kweek van forel om vissen en viseieren te ontsmetten, voor deze toepassing is deze stof verboden wegens de verdachtmaking tot het veroorzaken van leverkanker. Het vindt ook toepassing tegen ichthyophthirius in aquaria.

Bruikbaar als pH indicator tussen pH 0.2 tot 1.8

Samen met Formaline en Methyleen Blauw bekend als 'FMC', een middel tegen schimmels en parasieten (zoals witte stip) in aquaria. FMC bevat per liter formaline 3.6 gram methyleen blauw en 3.6 gram malachiet groen.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Malachiet Groen 5gr Malachiet Groen 5gr €4.89 €5.92 Bestellen
Malachiet Groen 25gr Malachiet Groen 25gr €13.18 €15.95 Bestellen
Malachiet Groen 100gr Malachiet Groen 100gr €29.26 €35.40 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Diepgroene kristallen met een metaalachtige glans
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
[4-[(4-dimethylaminofenyl)-fenylmethylideen]-1-cyclohexa-2,5-dienylideen]-dimethylazaniumchloride
CAS Nr:
569-64-2
EEG Index:
209-322-8
Formule:
C23H25N2
Mol. Massa:
364.911
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Diepgroen

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 7% 20L
Waterstofperoxide 7% 20L
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)
Ethanol (gedenatureerd) 200L (drum)
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 100gr
Methyleen Blauw 100gr