Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Malachiet Groen Oxalaat

Malachiet Groen 5gr

Malachiet Groen 5gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Bestellen


Stuksprijs: €4.89 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Diepgroene kristallen met een metaalachtige glans
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
[4-[(4-dimethylaminofenyl)-fenylmethylideen]-1-cyclohexa-2,5-dienylideen]-dimethylazaniumchloride
CAS Nr:
569-64-2
EEG Index:
209-322-8
Formule:
C23H25N2
Mol. Massa:
364.911
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Diepgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter