Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Malachiet Groen Oxalaat

Malachiet Groen 5gr

Malachiet Groen 5gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Bestellen


Stuksprijs: €4.89 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Diepgroene kristallen met een metaalachtige glans
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
[4-[(4-dimethylaminofenyl)-fenylmethylideen]-1-cyclohexa-2,5-dienylideen]-dimethylazaniumchloride
CAS Nr:
569-64-2
EEG Index:
209-322-8
Formule:
C23H25N2
Mol. Massa:
364.911
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Diepgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Calciumhypochloriet 10Kg
Calciumhypochloriet 10Kg
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Algenkalk Poeder 1000gr
Algenkalk Poeder 1000gr
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Formaline 37% 1 Liter
Formaline 37% 1 Liter
Glycerol 1L
Glycerol 1L