Naar categorie: Hulpmiddelen Naar product: Malachiet Groen Oxalaat

Malachiet Groen 5gr

Malachiet Groen 5gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Bestellen


Stuksprijs: €4.89 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Diepgroene kristallen met een metaalachtige glans
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
[4-[(4-dimethylaminofenyl)-fenylmethylideen]-1-cyclohexa-2,5-dienylideen]-dimethylazaniumchloride
CAS Nr:
569-64-2
EEG Index:
209-322-8
Formule:
C23H25N2
Mol. Massa:
364.911
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Diepgroen

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Ammoniumpersulfaat  100gr
Ammoniumpersulfaat 100gr
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Natriumsulfiet 1500 gram
Natriumsulfiet 1500 gram
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Algenkalk Poeder 1000gr
Algenkalk Poeder 1000gr