Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel           

Bestellen


Prijs: €2.19
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.13 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500;


Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm

Stop rood rubber 8-12mm

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr

Formaline 37% 100ml

Formaline 37% 100ml

Calciumhydroxide 500gr

Calciumhydroxide 500gr

Magnesium Lint 25 gram

Magnesium Lint 25 gram

d-Limoneen 100ml

d-Limoneen 100ml