De isopropylalcohol is weer beschikbaar: Isopropylalcohol 70 en 99.9%

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kopersulfaat

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram

Verpakt in een stevig wit plastic emmertje

Bestellen


Prijs: €6.57
Bestellen
38 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Blauwe kristallen
Synoniemen:
kopersulfaat, kopervitriool, blauwe aluin, blauwe vitriool
UN:
3077
IUPAC:
Koper(II)Sulfaat pentahydraat
CAS Nr:
7758-99-8
EEG Index:
231-847-6
Formule:
CuSO4
SMILES:
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Mol. Massa:
159.609
Dichtheid:
2.286
Smeltpunt:
110.000 °C
Kookpunt:
250.000 °C
Kleur:
Blauw

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332500;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Formaline 37% 1 Liter

Formaline 37% 1 Liter

Zinksulfaat 1kg

Zinksulfaat 1kg

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Petrischaal 60x15mm kalkglas

Petrischaal 60x15mm kalkglas