Naar categorie: Vaste Stoffen

Kopersulfaat

Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur. De zuivere watervrije stof komt voor als een wit kristallijn poeder. Koper(II)sulfaat vormt echter gemakkelijk blauwe kristallen van het pentahydraat: CuSO4 · 5 H2O.
Watervrij koper(II)sulfaat komt in de natuur voor onder de vorm van het mineraal hydrocyaniet. Het pentahydraat komt voor als het mineraal chalcanthiet. Watervrij kopersulfaat is van nature een witte stof maar na het toevoegen van water wordt het blauw.

Kopersulfaat wordt gebruikt in de tuinbouw, het is een meststof die in kleine hoeveelheden aanwezig moet zijn. In de veehouderij wordt het al dan niet samen met formaline toegepast om infecties aan de hoeven van een rund te bestrijden. In de geneeskunde wordt het gebruikt als ontsmettingsmiddel, als bloedstelpend middel en als emeticum. Het kan ook dienen als antigif bij vergiftiging met fosfor. Het wordt ook aangewend voor het conserveren van hout.


Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Kopersulfaat Pentahydraat (bulk) Kopersulfaat Pentahydraat (bulk) Producten
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram €2.05 €2.48 15 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram €5.54 €6.70 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram €8.22 €9.95 5 Bestellen
Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram Kopersulfaat Pentahydraat 5000 gram €31.36 €37.95 25 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 3077    
IUPAC: Koper(II)Sulfaat pentahydraat    
Formule: CuSO4    
CAS Nr:7758-99-8    
Mol. Massa: 159.61
   
Dichtheid: 2.29   gr/ml
   
Smeltpunt: 110.00 °C
   
Kookpunt: 250.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...