Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Koperchloride

Koper(II)Chloride 100gr

Koper(II)Chloride 100gr


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kristallen
Synoniemen:
UN:
2802
IUPAC:
Koper(II)Chloride
CAS Nr:
7447-39-4
EEG Index:
231-210-2
Formule:
CuCl2
Mol. Massa:
134.450
Dichtheid:
3.386
Smeltpunt:
498.000 °C
Kookpunt:
993.000 °C
Kleur:
Geelbruin tot blauwgroen

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28273990