Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kobaltsulfaat

Kobaltsulfaat 100gr

Kobaltsulfaat 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Bestellen


Prijs: €6.12
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Kobaltsulfaat
CAS Nr:
10124-43-3
EEG Index:
233-334-2
Formule:
CoSO4H2O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H302 - Schadelijk bij inslikken
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28332990;


Vaak samen besteld:

Glazen Roerstaaf 150mm

Glazen Roerstaaf 150mm

Natriummolybdaat 100gr

Natriummolybdaat 100gr

Zinksulfaat 175gr

Zinksulfaat 175gr

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram

Azijnzuur 40% 1L

Azijnzuur 40% 1L

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap

Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap