Naar categorie: Vaste Stoffen

Kobaltsulfaat

Kobalt(II)sulfaat wordt gebruikt als kleurstof voor porselein en glas, bij de synthese van andere kobaltverbindingen en als additief bij bodemmeststoffen en diervoeder.

De bij ons verkochte kobaltsulfaat is speciaal voor gebruik als sporenelement en is derhalve zeer zuiver.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kobaltsulfaat 25kg Kobaltsulfaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kobaltsulfaat 100gr Kobaltsulfaat 100gr €6.12 €7.40 Bestellen
Kobaltsulfaat 1000gr Kobaltsulfaat 1000gr €51.57 €62.40 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Kobaltsulfaat
CAS Nr:
10124-43-3
EEG Index:
233-334-2
Formule:
CoSO4H2O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332990

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Erlenmeyer brede hals 500ml
Erlenmeyer brede hals 500ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Knijpfles 1000ml
Knijpfles 1000ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Natriumcarbonaat 4kg
Natriumcarbonaat 4kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Natriummolybdaat 100gr
Natriummolybdaat 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Mangaanchelaat EDTA 6% 1L
Mangaanchelaat EDTA 6% 1L
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr