Naar categorie: Vaste Stoffen

Kobaltsulfaat

Kobalt(II)sulfaat wordt gebruikt als kleurstof voor porselein en glas, bij de synthese van andere kobaltverbindingen en als additief bij bodemmeststoffen en diervoeder.

De bij ons verkochte kobaltsulfaat is speciaal voor gebruik als sporenelement en is derhalve zeer zuiver.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kobaltsulfaat 25kg Kobaltsulfaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kobaltsulfaat 100gr Kobaltsulfaat 100gr €6.12 €7.40 Bestellen
Kobaltsulfaat 1000gr Kobaltsulfaat 1000gr €51.57 €62.40 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Kobaltsulfaat
CAS Nr:
10124-43-3
EEG Index:
233-334-2
Formule:
CoSO4H2O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332990

Vaak samen besteld:

Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Borax Decahydraat 5000gr
Borax Decahydraat 5000gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Ceriumoxide Wit 100gr
Ceriumoxide Wit 100gr
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Citroenzuur Monohydraat 100 gram
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram