Naar categorie: Vaste Stoffen

Kobaltsulfaat

Kobalt(II)sulfaat wordt gebruikt als kleurstof voor porselein en glas, bij de synthese van andere kobaltverbindingen en als additief bij bodemmeststoffen en diervoeder.

De bij ons verkochte kobaltsulfaat is speciaal voor gebruik als sporenelement en is derhalve zeer zuiver.

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kobaltsulfaat 25kg Kobaltsulfaat 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kobaltsulfaat 100gr Kobaltsulfaat 100gr €6.12 €7.40 Bestellen
Kobaltsulfaat 1000gr Kobaltsulfaat 1000gr €51.57 €62.40 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Kobaltsulfaat
CAS Nr:
10124-43-3
EEG Index:
233-334-2
Formule:
CoSO4H2O
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade
H350 - Kan kanker veroorzaken
H360 - Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, 9, III (E)
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28332990

Vaak samen besteld:

Kaliumsulfaat 1000gr
Kaliumsulfaat 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Natriummolybdaat 100gr
Natriummolybdaat 100gr
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr