Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide 25kg

Kaliumhydroxide 25kg

Let op: Enkel in leverbaar Nederland zie 
/precursoren.cshtml


Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
kaliloog
UN:
1813
IUPAC:
kaliumhydroxide
CAS Nr:
1310-58-3
EEG Index:
215-181-3
Formule:
KOH
SMILES:
[OH-].[K+]
Mol. Massa:
56.110
Dichtheid:
2.040
Smeltpunt:
360.000 °C
Kookpunt:
1320.000 °C
Kleur:
Kleurloos - Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
ADR: KALIUMHYDROXIDE, 8, II, E
Opslag: In een gesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1813 KALIUMHYDROXIDE, 8, II, E
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
25
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28151110

Vaak samen besteld:

Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Methylethylketon 20L
Methylethylketon 20L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Isopropylalcohol 19kg - 22L
Jerrycan kraan DIN44
Jerrycan kraan DIN44