Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumferricyanide - rood bloedloogzout

Kaliumferricyanide 100gr

Kaliumferricyanide 100gr

Bestellen


Stuksprijs: €4.30 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste geel orange stof
Synoniemen:
Kaliumhexacyanoferraat(III), rood bloedloog zout
UN:
IUPAC:
Kaliumferricyanide
CAS Nr:
13746-66-2
EEG Index:
237-323-3
Formule:
K3[Fe(CN)6]
SMILES:
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[K+].[Fe+3]
Mol. Massa:
329.260
Dichtheid:
1.890
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Rood

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Let op! Indien KaliumFerricyanide wordt gemengd met sterke zuren kan er dodelijk blauwzuurgas (HCN) ontstaan. Lees daarom altijd zorgvuldig de veiligheidsinformatie op het veiligheidsinformatieblad. Zo voorkomt u schade aan uw gezondheid of de omgeving.

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28372090

Vaak samen besteld:

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml