Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhexacyanoferaat / Bloedloogzout

Kaliumferricyanide - rood bloedloogzout

Kaliumhexacyanoferraat (III) / Kaliumferricyanide

Hoogzuiver rood bloedloogzout:
  • Purity as K3Fe(CN)6 - > 99.5 % 
  • K4Fe(CN)6.3 H2O - < 0.35% 
  • KCl - < 0.3 % 
  • Water-insoluble - < 0.02 % 
  • Moisture - < 0.1 % 
  • Specific gravity - 1.89 gr/cm3
Kaliumferricyanide heeft vele toepassingen waarvan de meest bekende het maken van Pruisisch blauw is. Samen met phenolftaleïne vormt het een oplossing die blauw kleurt in de aanwezigheid van ijzer ionen (feroxyl indicator). Verder kent het toepassing bij het patineren van staal en het etsten van andere metalen en carbides als onderdeel van murakami's reagent (een mengsel met een hydroxide). 

Veiligheid: Kaliumferricyanide is licht toxisch maar valt desondanks niet onder het ADR. Het cyanide is sterk gebonden aan het ijzer maar als het in contact komt met sterke zuren dan ontbindt de stof en wordt het dodelijke cyanide gas gevormd. Kijk dus uit met deze stof en gebruik deze enkel buiten of in een geventileerde ruimte.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumferricyanide 25kg Kaliumferricyanide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumferricyanide 1kg Kaliumferricyanide 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumferricyanide 100gr Kaliumferricyanide 100gr Op Aanvraag Op aanvraag

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste geel orange stof
Synoniemen:
Kaliumhexacyanoferraat(III), rood bloedloog zout
UN:
IUPAC:
Kaliumferricyanide
CAS Nr:
13746-66-2
EEG Index:
237-323-3
Formule:
K3[Fe(CN)6]
SMILES:
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[K+].[Fe+3]
Mol. Massa:
329.260
Dichtheid:
1.890
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Rood

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Let op! Indien KaliumFerricyanide wordt gemengd met sterke zuren kan er dodelijk blauwzuurgas (HCN) ontstaan. Lees daarom altijd zorgvuldig de veiligheidsinformatie op het veiligheidsinformatieblad. Zo voorkomt u schade aan uw gezondheid of de omgeving.

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28372090

Vaak samen besteld:

Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Bismuth brokken 100gr
Bismuth brokken 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%