Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Kaliumhexacyanoferaat / Bloedloogzout

Kaliumferricyanide - rood bloedloogzout

Kaliumhexacyanoferraat (III) / Kaliumferricyanide

Hoogzuiver rood bloedloogzout:
  • Purity as K3Fe(CN)6 - > 99.5 % 
  • K4Fe(CN)6.3 H2O - < 0.35% 
  • KCl - < 0.3 % 
  • Water-insoluble - < 0.02 % 
  • Moisture - < 0.1 % 
  • Specific gravity - 1.89 gr/cm3
Kaliumferricyanide heeft vele toepassingen waarvan de meest bekende het maken van Pruisisch blauw is. Samen met phenolftaleïne vormt het een oplossing die blauw kleurt in de aanwezigheid van ijzer ionen (feroxyl indicator). Verder kent het toepassing bij het patineren van staal en het etsten van andere metalen en carbides als onderdeel van murakami's reagent (een mengsel met een hydroxide). 

Veiligheid: Kaliumferricyanide is licht toxisch maar valt desondanks niet onder het ADR. Het cyanide is sterk gebonden aan het ijzer maar als het in contact komt met sterke zuren dan ontbindt de stof en wordt het dodelijke cyanide gas gevormd. Kijk dus uit met deze stof en gebruik deze enkel buiten of in een geventileerde ruimte.


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Kaliumferricyanide 25kg Kaliumferricyanide 25kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumferricyanide 1kg Kaliumferricyanide 1kg Op Aanvraag Op aanvraag
Kaliumferricyanide 100gr Kaliumferricyanide 100gr Op Aanvraag Op aanvraag

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vaste geel orange stof
Synoniemen:
Kaliumhexacyanoferraat(III), rood bloedloog zout
UN:
IUPAC:
Kaliumferricyanide
CAS Nr:
13746-66-2
EEG Index:
237-323-3
Formule:
K3[Fe(CN)6]
SMILES:
[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[K+].[K+].[K+].[Fe+3]
Mol. Massa:
329.260
Dichtheid:
1.890
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Rood

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Let op! Indien KaliumFerricyanide wordt gemengd met sterke zuren kan er dodelijk blauwzuurgas (HCN) ontstaan. Lees daarom altijd zorgvuldig de veiligheidsinformatie op het veiligheidsinformatieblad. Zo voorkomt u schade aan uw gezondheid of de omgeving.

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
28372090

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ijzerchloride 40% 1L
Ijzerchloride 40% 1L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Natriummetabisulfiet 100gr
Natriummetabisulfiet 100gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zinksulfaat 175gr
Zinksulfaat 175gr
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Boorzuur 5kg
Boorzuur 5kg
14 in 1 watertest strips 100stuks
14 in 1 watertest strips 100stuks