Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol (IPA)

Isopropylalcohol 100ml x72 (OEM)

Isopropylalcohol 72x 100ml 

100ml pet fles met kind veilige sluiting.

72 flacons per doos

OEM, zonder etiket

Levertijd 5 tot 14 werkdagen          


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
7.20 KG
Verzendunits:
18
HS Code:
29051990;


Vaak samen besteld:

Aceton >99% 100ml

Aceton >99% 100ml

Fles HDPE 1L

Fles HDPE 1L

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Waterstofperoxide 3% 100ml

Waterstofperoxide 3% 100ml

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm