Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 546 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 70% 20L

Isopropylalcohol 70% 20L

Bestellen


Stuksprijs: €59.92 (ex btw)
In winkelwagen: €59.92 (€72.50 inc. btw)

14 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN 1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
UN1219 ISOPROPANOL, 3, II (D/E) - Gewicht 16kg
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
19.00 KG
HS Code:
29051220

Vaak samen besteld:

Demiwater 20L
Demiwater 20L