Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isopropylalcohol 70%

Isopropylalcohol 70% 1L

Isopropylalcohol 70% 1L

Door het toevoegen van 30% gedemineraliseerd water verdampt de alcohol langzamer en is zodoende beter geschikt als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten. Wij mengen de propanol met hoog zuiver water zodat er geen vlekken achterblijven bij toepassing op glas.
             
Wordt zonder meerprijs geleverd onder u eigen label (OEM)
           

Bestellen


Prijs: €4.92
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze brandbare vloeistof
Synoniemen:
2-hydroxypropaan, isopropanol, isopropyl alcohol, ipa
UN:
1219
IUPAC:
Isopropylalcohol
CAS Nr:
67-63-0
EEG Index:
200-661-7
Formule:
C3H7O
SMILES:
CC(O)C
Mol. Massa:
60.090
Dichtheid:
0.785
Smeltpunt:
-89.000 °C
Kookpunt:
82.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend Brandbaar
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.90 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29051990;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Sprayfles 1L

Sprayfles 1L

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Sprayer voor 1L fles

Sprayer voor 1L fles

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter