Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Isobutanol

Isobutanol 100ml

Isobutanol 100ml

Bestellen


Prijs: €1.88
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze zoetig geurende vloeistof
Synoniemen:
Isobutanol
UN:
1212
IUPAC:
2-methylpropan-1-ol
CAS Nr:
78-83-1
EEG Index:
201-148-0
Formule:
C4H10O
Mol. Massa:
74.000
Dichtheid:
802.000
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
107.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
0
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Formaline 37% 100ml

Formaline 37% 100ml

Zwavelzuur 37% 1 Liter

Zwavelzuur 37% 1 Liter

10ml Glazen Pipette

10ml Glazen Pipette

3ml Glazen Pipette

3ml Glazen Pipette

Azijnzuur 70% 1L

Azijnzuur 70% 1L