Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Hexaan

Hexaan 10x 1L

10x 1000ml hexaan verpakt in een witte doos.

Bestellen


Stuksprijs: €47.89 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: HEXAAN  meer informatie

Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 50 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Synoniemen:
Hexanen, n-hexaan, isohexaan
UN:
1208
IUPAC:
Hexaan
CAS Nr:
110-54-3
EEG Index:
203-777-6
Formule:
C6H14
SMILES:
CCCCCC
Mol. Massa:
86.170
Dichtheid:
0.660
Smeltpunt:
-95.000 °C
Kookpunt:
69.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
6.50 KG
Verzendunits:
12
HS Code:
29011000

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Hexaan 20L
Hexaan 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Demiwater 5L
Demiwater 5L
n-Hexaan 20L
n-Hexaan 20L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml