Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 466 items

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Heptaan

Heptaan 200L

Heptaan 200L

Verpakt in een stalen drum

Geen statiegeld

HEPTAAN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)

Bestellen


Stuksprijs: €354.55 (ex btw)
In winkelwagen: €354.55 (€429.00 inc. btw)

ADR: Externe voorraad, levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: HEPTAAN, MILIEUGEVAARLIJK, 3, II (D/E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
heptane,dipropylmethane,heptyl hydride
UN:
1206
IUPAC:
n-heptaan
CAS Nr:
142-82-5
EEG Index:
205-563-8
Formule:
C7H16
SMILES:
CCCCCCC
Mol. Massa:
110.210
Dichtheid:
0.684
Smeltpunt:
-90.610 °C
Kookpunt:
98.420 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Vaak samen besteld:

Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Zoutzuur 1M 1L
Zoutzuur 1M 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Ethylacetaat 1L
Ethylacetaat 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Kaliumcarbonaat 100 gram
Kaliumcarbonaat 100 gram
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter