Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Heptaan

Heptaan 1L

1000ml heptaan verpakt in een witte PET fles met kindveilige dop.

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
heptane,dipropylmethane,heptyl hydride
UN:
1206
IUPAC:
n-heptaan
CAS Nr:
142-82-5
EEG Index:
205-563-8
Formule:
C7H16
SMILES:
CCCCCCC
Mol. Massa:
110.210
Dichtheid:
0.684
Smeltpunt:
-90.610 °C
Kookpunt:
98.420 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.68 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29011000

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Hexaan 1 Liter
Hexaan 1 Liter
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 600ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Roerstaaf 10x70mm
Roerstaaf 10x70mm
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter