Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Heptaan

Heptaan 1L

1000ml heptaan verpakt in een witte PET fles met kindveilige dop.

Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Vluchtige kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur
Synoniemen:
heptane,dipropylmethane,heptyl hydride
UN:
1206
IUPAC:
n-heptaan
CAS Nr:
142-82-5
EEG Index:
205-563-8
Formule:
C7H16
SMILES:
CCCCCCC
Mol. Massa:
110.210
Dichtheid:
0.684
Smeltpunt:
-90.610 °C
Kookpunt:
98.420 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de omgeving Schadelijk voor de gezondheid
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.68 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29011000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Ethanol (gedenatureerd) 5L (ADR)
Glaciaal Azijnzuur 1 Liter
Glaciaal Azijnzuur 1 Liter
Chroom 20gr
Chroom 20gr
Diamant (industrieel) 1gr
Diamant (industrieel) 1gr
Ytterbium 10gr
Ytterbium 10gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Veiligheidsbril Drager X-pect 8312 Geel
Veiligheidsbril Drager X-pect 8312 Geel