De isopropylalcohol is weer beschikbaar: Isopropylalcohol 70 en 99.9%

Naar categorie: Metalen Naar product: Gallium

Gallium 20gr

Zuiverheid hoger dan 99.99%


Bestellen


Prijs: €12.36
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 5 tot 14 werkdagen


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Zilverkleurig zacht metaal
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Gallium
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Zilver

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.02 KG
Verzendunits:
0
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml

Petrischaal 80x15mm kalkglas

Petrischaal 80x15mm kalkglas

Kaliumnitraat 1000 gram

Kaliumnitraat 1000 gram

Bekerglas Simax laag 600ml

Bekerglas Simax laag 600ml

Erlenmeyer smalle hals 100ml

Erlenmeyer smalle hals 100ml

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm