Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 5L

Formaline 37% 5L

Bestellen


Stuksprijs: €19.79 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.08 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
29121100

Vaak samen besteld:

Methanol >99% 20 Liter
Methanol >99% 20 Liter
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Isopropylalcohol 20L
Isopropylalcohol 20L
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Aceton >99% 18Kg
Aceton >99% 18Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Urea 880gr
Urea 880gr
FG Microcorn 20kg
FG Microcorn 20kg