Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 5L

Formaline 37% 5L

Bestellen


Stuksprijs: €19.79 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

8 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: FORMALINE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 5 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
4.08 KG
Verzendunits:
5
HS Code:
29121100

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Thinner 100ml
Thinner 100ml
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Urea 880gr
Urea 880gr
FG Microcorn 20kg
FG Microcorn 20kg
Kippenmest korrel 25kg
Kippenmest korrel 25kg
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Bürkle tray, PP wit, 300x400mm, 10L
Bürkle tray, PP wit, 300x400mm, 10L