Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 20L

Formaline 37% 20L

Bestellen


Stuksprijs: €53.31 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

1 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: UN2205, FORMALDEHYDE OPLOSSING 8, III (E)
Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: FORMALINE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 5 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de gezondheid Acute Toxiciteit
ADR: FORMALDEHYDE OPLOSSING 8, III (E)
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1198 FORMALDEHYDE OPLOSSING 8, III (E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
16.30 KG
HS Code:
29121100

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Glycerol 5L
Glycerol 5L
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Petrischaal 150x25mm kalkglas
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Malachiet Groen 25gr
Malachiet Groen 25gr
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr