Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 100ml

Formaline 37% 100ml verpakt in een bruinglazen flesje           

Bestellen


Stuksprijs: €2.07 (ex btw)
Enkel beschikbaar in nederland; Meld u eerst aan.

2 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: FORMALINE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 5 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Altijd
Vergunningsplicht:
Altijd
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Irriterend
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29121100

Vaak samen besteld:

Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 50% 1L
Waterstofperoxide 50% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Propyleenglycol 100ml
Propyleenglycol 100ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Ascorbinezuur 100gr
Ascorbinezuur 100gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)