Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 100ml

Formaline 37% 100ml verpakt in een bruinglazen flesje           

Bestellen


Prijs: €2.07
Bestellen
3 stuk(s) op voorraad


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Brandbaar Schadelijk voor de gezondheid Irriterend
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.08 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29121100;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

3ml Glazen Pipette

3ml Glazen Pipette

10ml Glazen Pipette

10ml Glazen Pipette

Isobutanol 100ml

Isobutanol 100ml

Zwavelzuur 37% 1 Liter

Zwavelzuur 37% 1 Liter

Knijpfles 250ml

Knijpfles 250ml