Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 1 Liter

formaline formaldehyde 1000ml
Formaline 37% 1 Liter

Verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting                    

Bestellen


Stuksprijs: €7.40 (ex btw)
Bestellen

11 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.82 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29121100

Vaak samen besteld:

Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Calciumoxide 200gr
Calciumoxide 200gr
Methyl Orange 10gr
Methyl Orange 10gr
Fenolftaleïne 20 gram
Fenolftaleïne 20 gram
Urea 880gr
Urea 880gr
Calibreergewicht 5 gram
Calibreergewicht 5 gram
Chroom(III)oxide groen 100gr
Chroom(III)oxide groen 100gr
Ceriumoxide Wit 100gr
Ceriumoxide Wit 100gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg