Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Formaline

Formaline 37% 1 Liter

formaline formaldehyde 1000ml
Formaline 37% 1 Liter

Verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting                    

Bestellen


Stuksprijs: €7.40 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloos gas
Synoniemen:
Methanal, formaldehyde, formol, oxomethaan, methyleenoxide
UN:
1198
IUPAC:
Formaline
CAS Nr:
50-0-0
EEG Index:
200-001-8
Formule:
CH2O
SMILES:
C=O
Mol. Massa:
30.026
Dichtheid:
0.815
Smeltpunt:
-117.000 °C
Kookpunt:
-19.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
H301 - Giftig bij inslikken
H311 - Giftig bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.82 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29121100

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Calciumhypochloriet 10Kg
Calciumhypochloriet 10Kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Waterstofperoxide 6% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
Malachiet Groen 25gr
Malachiet Groen 25gr