Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Cyclohexaan

Cyclohexaan >99.9% 100ml x12

Cyclohexaan is een kleurloze vloeistof met een zachte zoete geur die niet oplost in water. Zuiver cyclohexaan is vrijwel niet reactief en wordt dan ook voornamelijk als oplosmiddel gebruikt.

Hoge zuiverheid >99.9%

12 bruin glazen flesjes van 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €18.17 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Hexamethyleen
UN:
1145
IUPAC:
Cyclohexaan
CAS Nr:
110-82-7
EEG Index:
203-806-2
Formule:
C6H12
SMILES:
C1CCCCC1
Mol. Massa:
84.000
Dichtheid:
779.000
Smeltpunt:
7.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid Schadelijk voor de omgeving
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H300+H330 - Dodelijk bij inslikken en bij inademing
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH001 - In droge toestand ontplofbaar

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 100ml
Netto Gewicht:
0.94 KG
Verzendunits:
6
HS Code:
29021100