Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Calciumhypochloriet / Chloor granulaat

Calciumhypochloriet 10Kg

hth granular 10kg Verpakt in de 10kg bulk verpakking. 

Deze verpakkingsmaat valt buiten de LQ regeling van het ADR en moet via koerier verzonden worden.

HtH Granular, toelatingsnummer 7248


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €61.94 €74.95 0
Vanaf 8 stuks: €56.16 €67.95 8

Stuksprijs: €61.94 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Wit grijzig poeder of granulaat
Synoniemen:
UN:
1748
IUPAC:
Calciumhypochloriet
CAS Nr:
7778-54-3
EEG Index:
231-908-7
Formule:
Ca(ClO)2
SMILES:
[Ca+2].[O-]Cl.[O-]Cl
Mol. Massa:
142.980
Dichtheid:
2.350
Smeltpunt:
100.000 °C
Kookpunt:
175.000 °C
Kleur:
Wit / Grijs

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving Oxiderend
ADR: CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, MILIEUGEVAARLIJK, 5.1, III (E)
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Reageert met alcohols

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P221 - Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.
P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen
P391 - Gelekte of gemorste stof opruimen
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN1748 CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG, MILIEUGEVAARLIJK, 5.1, III (E)
ADR Klasse:
5.1 + 9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
10
Verpakkingstype:
Emmer 10Kg
Netto Gewicht:
10.00 KG
HS Code:
28281010

Vaak samen besteld:

Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Locron-L 1000ml
Locron-L 1000ml
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Demiwater 1L
Demiwater 1L
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
20ml Meetpipet AS
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Locron-L 5L (can)
Locron-L 5L (can)
Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test
Zwembad 6 in 1 teststrips / Chloor test
Zoutzuur 30% 20 Liter
Zoutzuur 30% 20 Liter
Jerrycan kraan DIN48
Jerrycan kraan DIN48
IDL pH 7.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 7.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 4.01 Doseerfles 250ml
IDL pH 4.01 Doseerfles 250ml
IDL pH 10.00 Doseerfles 250ml
IDL pH 10.00 Doseerfles 250ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Talkpoeder 500 gr
Talkpoeder 500 gr