Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Butylglycol (EGBE / Cellosolve)

Butylglycol 100ml

100ml verpakt in een bruin glazen flesje met kindveilige garantie sluiting.

Bestellen


Prijs: €1.78
Bestellen
5 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
ethyleenglycolmonobutylether, EGBE, glycolmonobutylether, butylglycol
UN:
IUPAC:
2-butoxyethanol
CAS Nr:
111-76-2
EEG Index:
203-905-0
Formule:
C6H14O2
SMILES:
OCCOCCCC
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.11 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29094300;


Vaak samen besteld:

Aceton >99% 100ml

Aceton >99% 100ml

Benzylalcohol 99% 100ml

Benzylalcohol 99% 100ml

Dichloormethaan >99% 100ml

Dichloormethaan >99% 100ml

Butylacetaat 100ml

Butylacetaat 100ml

Methylethylketon 100ml

Methylethylketon 100ml

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter

Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter