Naar categorie: Vloeistoffen

Methylethylketon (MEK)

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in pvc-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook is het te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en wordt het veel gebruikt als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Aceton d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
MEK 100ml Methylethylketon (MEK) 100ml €1.97 €2.38 10 Bestellen
MEK 1L Methylethylketon (MEK) 1L €6.57 €7.95 6 Bestellen
MEK 5L Methylethylketon 5L €22.27 €26.95 Bestellen
MEK 6x 1L Methylethylketon (MEK) 6x 1L €28.76 €34.80 1 Bestellen
MEK 20L Methylethylketon (MEK) 20L €70.21 €84.95 Bestellen
MEK 200L Methylethylketon (MEK) 200L €681.82 €825.00 1 Bestellen

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 20 Kg/L
Gebruiksverklaring:
Vanaf 100 Kg/L

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
methylpropanon, methylaceton, mek, butanon, methylethylketon
UN:
1193
IUPAC:
Methylethylketon
CAS Nr:
78-93-3
EEG Index:
201-159-0
Formule:
C4H8O
SMILES:
CCC(=O)C
Mol. Massa:
72.110
Dichtheid:
0.805
Smeltpunt:
-86.000 °C
Kookpunt:
80.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN1193 METHYLETHYLKETON, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
29141200;


Vaak samen besteld:

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Butylacetaat 1 Liter

Butylacetaat 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Aceton >99% 1 Liter

Dichloormethaan >99% 300ml

Dichloormethaan >99% 300ml

d-Limoneen 300ml

d-Limoneen 300ml