Naar categorie: Vloeistoffen

Methylethylketon (MEK)

Butanon wordt gebruikt als oplosmiddel en reinigingsmiddel, en het zit als weekmaker in pvc-lijmen. Dit zijn contactlijmen die kunststoffen aan elkaar lassen door het oppervlak zacht tot vloeibaar te maken. Op grond van ervaring met andere weekmakers en oplosmiddelen is aannemelijk dat langdurige inademing kan leiden tot organisch psychosyndroom of OPS, beter bekend als schildersziekte.

MEK is een uitstekend oplosmiddel voor neopreenlijmen. Ook is het te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters en wordt het veel gebruikt als schoonmaakmiddel van matrijzen in de rubber- en kunststof industrie.

Aceton d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
MEK 200L Methylethylketon (MEK) 200L Op Aanvraag Op aanvraag
MEK 100ml Methylethylketon (MEK) 100ml €1.86 €2.25 Bestellen
MEK 1L Methylethylketon (MEK) 1L €6.52 €7.89 14 Bestellen
MEK 5L Methylethylketon 5L €21.32 €25.80 Bestellen
MEK 6x 1L Methylethylketon (MEK) 6x 1L €26.86 €32.50 2 Bestellen
MEK 20L Methylethylketon (MEK) 20L €64.88 €78.50 6 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1193    
IUPAC: Methylethylketon    
Formule: C4H8O    
CAS Nr:78-93-3    
Mol. Massa: 72.11
   
Dichtheid: 0.81   gr/ml
   
Smeltpunt: -86.00 °C
   
Kookpunt: 80.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.