Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel. Bestellen


Stuksprijs: €2.77 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze tot witte kristallen
Synoniemen:
ammonium peroxydisulfate persulfate
UN:
1444
IUPAC:
Ammoniumpersulfaat
CAS Nr:
7727-54-0
EEG Index:
016-060-00-6
Formule:
H8N2O8S2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
120.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos tot wit

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28333090

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Aluminium Poeder 4N 100gr
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Glaciaal Azijnzuur 300ml
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 20gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Malachiet Groen 5gr
Malachiet Groen 5gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%