De isopropylalcohol is weer beschikbaar: Isopropylalcohol 70 en 99.9%

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg

Aluminiumsulfaat (vloeibaar) 20L / 26kg

Concentratie 50%


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.;


Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml

Plastic emmer 1180ml

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Natriumbicarbonaat 1200 gram

Magnesiumchloride 100gr

Magnesiumchloride 100gr

Magnesiumchloride 4kg

Magnesiumchloride 4kg

Magnesiumchloride 1kg

Magnesiumchloride 1kg

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml