Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 5Kg

Aluminiumsulfaat 5Kg

Verpakt in een stevige emmer      

Bestellen


Stuksprijs: €20.62 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
6
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 1000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Calciumcarbonaat 5000gr
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Calciumhydroxide 25kg
Calciumhydroxide 25kg