Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 5Kg

Aluminiumsulfaat 5Kg

Verpakt in een stevige emmer      

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €20.62 €24.95 0
Vanaf 4 stuks: €18.97 €22.95 4
Vanaf 32 stuks: €16.16 €19.55 32

Stuksprijs: €20.62 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
5.00 KG
Verzendunits:
6
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter