Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat 120gr

Aluminiumsulfaat 120gr

Verpakt in een stevig potje met schroefdeksel      

Bestellen


Stuksprijs: €2.19 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof
Synoniemen:
alumogeniet
UN:
3260
IUPAC:
Aluminiumsulfaat
CAS Nr:
10043-01-3
EEG Index:
10043-01-3
Formule:
Al2(SO4)3
Mol. Massa:
342.150
Dichtheid:
2.672
Smeltpunt:
770.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.12 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28332210

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Strontiumchloride Hexahydraat 10gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Thinner 1L
Thinner 1L
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg