Naar categorie: Vloeistoffen

Aceton

Aceton is een veelgebruikt oplosmiddel en is met name bekend als nagellakremover. Alhoewel aceton licht irriterend is, is huidcontact minder erg dan bij vele andere oplosmiddelen. Door zowel zijn oplossend vermogen voor organische stoffen als zijn oplosbaarheid in water, is aceton wel in staat door de huidbarrière (vet) te dringen. Eventueel op de huid aanwezige stoffen kunnen dan ook, opgelost in aceton, het lichaam binnendringen. Aceton werkt ook desinfecterend

Let op: de 20L verpakking is enkel beschikbaar voor zakelijke klanten

Methylethylketon (MEK) d-Limoneen Dimethylsulfoxide - DMSO

Hoogzuiver: >99.5%, bevat zeer weinig water. Deze aceton kan met drogen wit optrekken op sommige plastics doordat het in poriën trekt en 'explosief' eruit droogt, voeg 2-5% demiwater toe om dit tegen te gaan.

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Aceton >99% 100ml Verpakt in een donker flesje van 100ml €1.14 €1.38 Bestellen
Aceton >99% 1L 1000ml aceton in een HDPE plastic fles met kindveilige dop €4.21 €5.10 39 Bestellen
Aceton >99% 6x 1L 6 flessen van 1 liter aceton €19.74 €23.89 6 Bestellen
Aceton >99% 20L Verpakt in een 20 liter stapelbare UN jerrycan €44.55 €53.90 2 Bestellen
Aceton >99% 100x 100ml 100 flesjes van 100ml aceton €82.60 €99.95 Bestellen
Aceton >99% 200L (drum) Aceton >99% 200L (drum) €288.43 €349.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 1090    
IUPAC: Aceton    
Formule: C3H6O    
CAS Nr:67-64-1    
Mol. Massa: 58.00
   
Dichtheid: 0.00   gr/ml
   
Smeltpunt: -94.00 °C
   
Kookpunt: 56.00 °C


Downloads


Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
Opslag: Brandveilig. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Vragen en Antwoorden

Nee dit is enkel mogelijk voor bedrijven.