Vanwege het coronavirus hebben wij het enorm druk, stuur ons een email als u ons niet telefonisch kunt bereiken, bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden
We zijn genoodzaakt orders van zorginstellingen met voorrang te behandelen, het kan daardoor langer duren voordat wij uw bestelling versturen.

Naar categorie: Vaste Stoffen

Butyndiol

1,4-butyndiol (C4H6O2) is een diol, een organische verbinding met twee hydroxylgroepen, afgeleid van 2-butyn. De twee hydroxylgroepen bevinden zich aan de uiteinden van het molecule. In zuivere toestand is het een gele kristallijne vaste stof, die oplosbaar is in water en ethanol.

De voornaamste toepassing voor deze stof is als bescherming tegen corrosie in zure reinigingsmiddelen. Onderzoekspublicatie werking

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Butyndiol 5 gram Butyndiol 5 gram €3.26 €3.95 5 Bestellen
Butyndiol 50 gram Butyndiol 50 gram €12.36 €14.95 7 Bestellen
Butyndiol 500 gram Butyndiol 500 gram €80.99 €98.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Gele kristallijne stof
Synoniemen:
butyndiol, 1,4-dihydroxy-2-butyn
UN:
2716
IUPAC:
2-butyn-1,4-diol
CAS Nr:
110-65-6
EEG Index:
203-788-6
Formule:
C4H6O2
SMILES:
C(C#CCO)O
Mol. Massa:
8608924.000
Dichtheid:
1.200
Smeltpunt:
52.000 °C
Kookpunt:
238.000 °C
Kleur:
Geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
ADR: BUTYNDIOL-1,4, III (E)
H301 - Giftig bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2716 BUTYNDIOL-1,4, III (E)
ADR Klasse:
6.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
29053910;


Vaak samen besteld:

Natriummolybdaat 100gr

Natriummolybdaat 100gr

Tetrahydrofuran 300ml

Tetrahydrofuran 300ml

Ethyleenglycol 1L

Ethyleenglycol 1L

Oxaalzuur 100gr

Oxaalzuur 100gr

Borax Decahydraat 100gr

Borax Decahydraat 100gr

Zwavelzure Kali 1kg

Zwavelzure Kali 1kg