Naar categorie: Vaste Stoffen

Butyndiol

1,4-butyndiol (C4H6O2) is een diol, een organische verbinding met twee hydroxylgroepen, afgeleid van 2-butyn. De twee hydroxylgroepen bevinden zich aan de uiteinden van het molecule. In zuivere toestand is het een gele kristallijne vaste stof, die oplosbaar is in water en ethanol.

De voornaamste toepassing voor deze stof is als bescherming tegen corrosie in zure reinigingsmiddelen. Onderzoekspublicatie werking

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Butyndiol 5 gram Butyndiol 5 gram €3.26 €3.95 4 Bestellen
Butyndiol 50 gram Butyndiol 50 gram €12.36 €14.95 5 Bestellen
Butyndiol 500 gram Butyndiol 500 gram €80.99 €98.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Gele kristallijne stof
Synoniemen:
butyndiol, 1,4-dihydroxy-2-butyn
UN:
2716
IUPAC:
2-butyn-1,4-diol
CAS Nr:
110-65-6
EEG Index:
203-788-6
Formule:
C4H6O2
SMILES:
C(C#CCO)O
Mol. Massa:
8608924.000
Dichtheid:
1.200
Smeltpunt:
52.000 °C
Kookpunt:
238.000 °C
Kleur:
Geel

Gevarenaanduidingen

Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
ADR: BUTYNDIOL-1,4, III (E)
H301 - Giftig bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2716 BUTYNDIOL-1,4, III (E)
ADR Klasse:
6.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
29053910

Vaak samen besteld:

Propionzuur 80% 1000ml
Propionzuur 80% 1000ml
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Wijnsteenzuur 125 gram
Wijnsteenzuur 125 gram
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr