Naar categorie: Vaste Stoffen

Butyndiol

1,4-butyndiol (C4H6O2) is een diol, een organische verbinding met twee hydroxylgroepen, afgeleid van 2-butyn. De twee hydroxylgroepen bevinden zich aan de uiteinden van het molecule. In zuivere toestand is het een gele kristallijne vaste stof, die oplosbaar is in water en ethanol.

De voornaamste toepassing voor deze stof is als bescherming tegen corrosie in zure reinigingsmiddelen. Onderzoekspublicatie werking

Beschikbare verpakkingen

Ex. BTW Incl. BTW
Butyndiol 5 gram Butyndiol 5 gram €3.26 €3.95 6 Bestellen
Butyndiol 50 gram Butyndiol 50 gram €12.36 €14.95 7 Bestellen
Butyndiol 500 gram Butyndiol 500 gram €80.99 €98.00 1 Bestellen

Chemische Eigenschappen

UN: 2716    
IUPAC: 2-butyn-1,4-diol    
Formule: C4H6O2    
CAS Nr:110-65-6    
Mol. Massa: 8608924.00
   
Dichtheid: 1.20   gr/ml
   
Smeltpunt: 52.00 °C
   
Kookpunt: 238.00 °C


Gevarenaanduidingen

Bijtend Acute Toxiciteit Schadelijk voor de gezondheid
H301 - Giftig bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H331 - Giftig bij inademing
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij herhaalde of langdurige blootstelling

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.